Landelijke factsheet pleegzorg versus pleegzorg bij Parlan
home
      

Landelijke factsheet pleegzorg en pleegzorg bij Parlan

De landelijke factsheet voor pleegzorg over 2020 is gepubliceerd. Landelijk blijft het aantal pleegzorgplaatsingen gelijk. Het aandeel van gezinsvormen, zoals pleegzorg en gezinshuizen, ten opzichte van het totaal aantal kinderen dat niet bij hun eigen ouders woont, is al jaren rond de 50%. Bij Parlan is dat 82%. 
 

Daling instroom pleegzorg past bij visie

Binnen Parlan zien we in 2020 dat de instroom van het aantal pleegkinderen ongeveer 10% lager is dan in 2019.
 
Elsbeth Koek, directeur pleegzorg en gezinshuizen: “Ambulante hulp is altijd het uitgangspunt, ook bij complexe zorgvragen. We vinden het belangrijk dat een kind thuis, op de eigen school en in de buurt van vriendjes kan opgroeien. Maar als een kind niet thuis kan wonen, dan gaat onze voorkeur uit naar een pleeggezin (vrijwilliger) of een gezinshuis (professionele opvoeder). We merken overigens dat er meer kinderen met een complexe zorgvraag terechtkomen in een pleeggezin of gezinshuis. Zij hebben vaak aanvullende hulp nodig.”
 

Breakdown gelijk

Het aantal keer dat een kind ongepland en ongewenst toch weer weggaat uit een pleeggezin (breakdown) is ongeveer hetzelfde als het jaar ervoor. De corona maatregelen hebben voor veel (pleeg)gezinnen grote impact. Wat precies de invloed hiervan is op het aantal breakdowns hebben we niet onderzocht. We kunnen wel zeggen dat de pleegouders, met ondersteuning van de medewerkers van Parlan, hard hebben gewerkt om de sfeer in huis goed te houden.  
 

Zoektocht naar nieuwe pleegouders gaat door

De werving van pleegouders is ondanks de Corona maatregelen toch gewoon doorgegaan. De informatiebijeenkomsten, de training en huisbezoeken van aspirant pleegouders gaan voor het grootste deel digitaal. Als de situatie daarom vraagt, maken onze medewerkers ook afspraken thuis. Uiteraard respecteren zij hierbij de coronaregels. Ook de bezoeken met ouders gaan zo veel mogelijk door. Met een creatieve inzet van alle partijen lukt dat vaak toch.
 

Vraag naar deeltijdpleegzorg daalt

Landelijk gezien is het aantal kinderen dat wacht op een passend pleeggezin ongeveer even groot voor voltijdpleegzorg als voor deeltijdpleegzorg. Bij Parlan wacht 1/3 van het aantal aangemelde kinderen voor pleegzorg op een passende plek bij een deeltijdpleegouder/gezin en 2/3 van de aangemelde kinderen wacht op een passende plek bij een voltijdpleegouder/gezin.
 
Parlan herkent dat het tarief voor deeltijdpleegzorg tekort schiet als het gaat om zaken als de werving van pleegouders of de begeleiding van de ouders en de pleegouders. Bij deeltijdpleegzorg zorgen we er samen voor dat kinderen veilig en gezond opgroeien in hun eigen gezin. Parlan juicht de ontwikkeling toe dat dit zoveel mogelijk plaatsvindt bij vrijwilligers in het netwerk, zoals bij familie of mensen uit de buurt die iets voor een ander willen betekenen.
 

Samenwerking gemeente

Elsbeth Koek: “We werken steeds meer samen met gemeenten om goede ondersteuning aan pleeggezinnen te bieden, bijvoorbeeld door het mogelijk maken van behandeling voor pleegkinderen zodat ze in een pleeggezin kunnen blijven wonen, een vergoeding voor aanvullende kosten die een pleeggezin regelmatig maakt en bij het realiseren van verlengde pleegzorg.”
 
 

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk