Afspraken en regels
home
      

Stage afspraken en regels

Parlan, stagiaire en onderwijsinstelling sluiten een contract voor een stageperiode af. Daarnaast gelden nog andere regels en afspraken.

CAO

Voor stagiaires bestaat geen aparte CAO. Als richtlijn geldt de CAO Jeugdzorg, dezelfde als voor medewerkers van Parlan.

Jouw verantwoordelijkheid 

Je bent als stagiaire verantwoordelijk voor je eigen leerproces. Dit houdt o.a. in dat je zelf je leerproces in de gaten houdt, evenals de tijdstippen van je evaluatie. De stagebegeleider heeft geen leidende, maar een begeleidende taak.

Zelf verslagen schrijven

Iedere stagiaire is vanuit de opleiding verplicht verslagen te schrijven. Verslagen over de instelling, het team en cliënten bespreek je eerst met de stagebegeleider. Voordat je de verslagen bij je opleiding inlevert, tekent de leidinggevende voor akkoord. Dit geldt niet voor de individuele leerverslagen. Je kunt deze natuurlijk wel gebruiken als leidraad voor het leerproces.

Evaluaties van jouw stage

Wij volgen de richtlijnen van de opleiding.

Privacy

Je bent verplicht om alles wat je in je stage onder geheimhouding wordt toevertrouwd of waarvan je het vertrouwelijke karakter moet begrijpen, binnen teams te houden en niet te verspreiden of te bespreken met derden.
Geheimpjes die jongeren aan je toevertrouwen moet je, in het belang van de behandeling van de jongere, op het daarvoor bestemde overleg bespreken met collega´s.
Mocht je praktijkinformatie gebruiken voor de opleiding, gebruik dan om privacy redenen gefingeerde namen.

Werktijden 

Sommige werkplekken brengen onregelmatige diensten met zich mee. Je wordt als stagiaire op dezelfde wijze ingeroosterd als de beroepskrachten. Je draait te allen tijde boventallig mee.
Net als ieder teamlid kan je, in overleg met het team, verzoeken om vrije dagen. Je wordt vrij ingeroosterd voor de terugkomdag van school.

Samenwerking met beroepskrachten

In het kader van het leerproces kun je bij Parlan zelfstandig activiteiten voor de cliënten ondernemen. Dit kan alleen na overleg met de stagebegeleider. In het groepswerk is het niet toegestaan dat je als stagiaire alleen werkt. Er moet te allen tijde een beroepskracht in de buurt zijn.
In een aantal situaties en afdelingen maakt Parlan gebruik van invallers die werkzaamheden overnemen; bijvoorbeeld in geval van ziekte. Per team worden er afspraken gemaakt over het samenwerken van stagiaires en invallers. Natuurlijk heeft het onze voorkeur dat je als stagiaire samenwerkt met vaste teamleden, maar soms kan de samenwerking met een invalkracht een keuze zijn ten gunste van je leerproces en sowieso ten goede komen aan de continuïteit van de afdeling/werkzaamheden.

Jouw vakantie 

De vakantieplanning wordt in het team gemaakt en is mede afhankelijk van de eisen van de opleiding en de duur van de stage. Vrije dagen kun je in overleg met het team opnemen.

Ben je ziek? Of wil je bijzonder verlof 

Als je ziek bent moet je dit melden bij het team waar je stage loopt en bij je leidinggevende. Dit moet voor 9.00 uur 's morgens. De afdeling registreert de ziekmelding en geeft dit door aan afdeling Personeelszaken. Dezelfde procedure geldt voor beter melden.
Neem als je langer dan 10 werkdagen ziek bent contact op met de opleiding. Een langdurig ziekteverzuim kan van invloed zijn op het stageproces (leerdoelen, contacten met jeugdigen en dergelijke). In overleg met de opleiding bepalen we of verlenging noodzakelijk is. Bij langdurige ziekte van de stage-begeleider wordt een vervanger aangewezen.

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk