ANBI
home
      

Parlan heeft de ANBI-status

De Belastingdienst erkent Parlan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI-status heeft de volgende fiscale voordelen:

• Giften zijn onder bepaalde voorwaarden voor particulieren aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

• Giften van een vennootschap zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.

• Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt.

• Uitkeringen die een ANBI zelf doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van schenkingsrecht.
 

ANBI-gegevens

Naam
Parlan Jeugd & Opvoedhulp

Contact
Van der Lijnstraat 9, 1817 EH  Alkmaar, 088 124 00 00, contact@parlan.nl

Fiscaalnummer
813413783

Bestuurder
M.H (Mariëtte) Vos-Lambooy

Beleidsplan
Informatie over het Koersdocument 2017.

Beloningsbeleid
Conform CAO Jeugdzorg en CAO GGZ. Hierin zijn vastgelegd:

  • de functie die de medewerker volgens arbeidsovereenkomst uitoefent
  • de met de functie corresponderende salarisschaal; met in achtneming van ervaringsjaren.

Voor de Raad van Bestuur van Parlan geldt de regeling van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren (NVZD). Op de bestuurssalarissen is de Wet Normering Topinkomens (WNT) van toepassing.
 

Doelstelling
De stichting heeft als doel:
1.Het voorzien in de zorg, de hulpverlening en de educatie van jeugdigen en hun ouders/verzorgers en van jongvolwassenen om hun persoonlijk en maatschappelijk leven zelfstandig en op een verantwoorde wijze te kunnen inrichten.

2. Het verrichten van, dan wel medewerking verlenen aan wetenschappelijk onderzoek op, voor de instellingen van de stichting, dan wel voor de zorg van de doelgroep in het algemeen, van belang zijnde gebieden.

3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verbandhouden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, zonder een oogmerk van winst.

Verslag uitgeoefende activiteiten
Het Maatschappelijk jaarverslag 2017 geeft veel informatie over de verscheidenheid aan activiteiten van onze organisatie.

Financiële verantwoording
Een financiële verantwoording vindt u in de Jaarrekening over 2017


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk