Veelgestelde vragen
home
      

Veelgestelde vragen

Wij geven zo snel mogelijk (binnen 3 werkdagen) antwoord op al uw persoonlijke vragen.
Sommige vragen krijgen wij vaker. De antwoorden daarop staan hieronder. Als u klikt op de vraag, ziet u het antwoord verschijnen.

 

Ouders

Hoe meld ik mijn zoon of dochter aan voor hulp?

Vraag bij het wijk- en gebiedsteam in uw gemeente naar onze hulp. Kijk hiervoor op de website van uw gemeente of op onze site bij aanmelding.

Komt u er niet uit, dan helpen wij u. Stel uw vraag hier

Mijn dochter / zoon krijgt hulp via Parlan. Kan ik dan ook samenwerken met hulpverleners van andere organisaties?

Dat kan. Maar doet u dat in overleg met de hulpverleners van Parlan. Hulp werkt het beste als het goed op elkaar is afgestemd.

Moet ik voor jeugdhulp betalen?

Nee, ouders van kinderen tot 18 jaar betalen voor de hulp door Parlan geen eigen bijdrage.
 

Wie is verantwoordelijk voor de zorg voor 18+-jongeren?

Het ministerie van VWS:

Na het 18e jaar vinden ondersteuning, hulp en zorg in de regel plaats vanuit een ander wettelijk kader, zoals de Wmo, de Zvw of de Wlz.

In de volgende situaties kan de hulp wel worden voortgezet vanuit de Jeugdwet.

Als het om een vorm van jeugdhulp gaat die voor meerderjarigen niet op grond van een andere wet kan worden voortgezet (dit gaat dan om ‘jeugdzorg’, niet zijnde jeugd-GGZ of jeugd-LVG), dan blijft de gemeente verantwoordelijk voor het voortzetten van de jeugdhulp, tot maximaal het 23ste levensjaar.

De gemeente blijft ook verantwoordelijk voor jeugdhulp en jeugdreclassering voor jongvolwassenen die 18 jaar of ouder zijn in de volgende situaties:

  • Indien deze jeugdhulp voortvloeit uit een strafrechtelijke beslissing in het jeugdstrafrecht, of wordt ingezet door de rechter, het OM, een JJI of nodig wordt geacht door de gecertificeerde instelling bij jeugdreclassering (Jeugdwet art 1.1. jeugdhulp). 
  • Uitvoering van jeugdreclassering voor jongvolwassenen van 18 jaar en ouder, wanneer het reclasseringstoezicht binnen het jeugdstrafrecht wordt uitgevoerd door een reclasseringsorganisatie (toezicht betaald door VenJ, hulp door gemeente). Hierbij kan ook sprake zijn van hulp die alleen toegankelijk is voor jongvolwassenen, bijvoorbeeld een behandeling voor verslaving.

 

Hoe is de privacy van mijn kind/ons gezin gewaarborgd als de gemeente verantwoordelijk is?

Voor uw dossier geldt de privacywetgeving. Uw dossier is alleen bestemd voor u en uw hulpverlener(s) en niet voor gemeenteambtenaren. Dit is bij wet geregeld. Uitgangspunt is dat gegevens alleen met toestemming van de cliënt of ouders worden gedeeld met andere betrokkenen.

U kunt hierover inlichtingen inwinnen bij de gemeente waar u woont. En bij het CAK als uw zoon/dochter (semi)-residentiele hulp ontvangt.

 

De rechtbank heeft bepaald dat wij hulp van Parlan moeten ontvangen. Kunnen wij ons dan direct aanmelden bij Parlan?

Nee, hiervoor is altijd een beschikking vanuit de gemeente nodig. De aanmeldroute verloopt via het sociaal wijkteam (vrijwillige kader) of via de jeugd- en gezinsbeschermers (juridische kader).

Waar vind ik meer informatie?

Klik hier voor meer informatie over aanmelden in uw gemeente.

Uitwijkhuis: hulp voor jongeren 12-18 jaar

Voor jongeren van 12-18 (23) jaar bieden wij ambulante begeleiding of residentiële opvang. Jongeren kunnen voor korte of langere tijd in een van onze Uitwijkhuizen wonen. Samen met de jongere en zijn/haar gezin bekijken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het perspectief en welke stappen daarvoor gezet dienen te worden.

 
Onze begeleiding kan ook gericht zijn op de voorbereiding naar een (zelfstandige) vervolgplek.
 

 

Jongeren

Waar kan ik mij aanmelden?

Je kunt je aanmelden via de wijk- en gebiedsteams in jouw gemeente.
Of je belt even met het Centrum voor Jeugd- en Gezin in jouw gemeente.
Maar je kunt ook naar je huisarts of vraag het anders aan je docent.

Kom je er niet uit? Dan helpen bij je. Stel je vraag hier


 

Welke informatie geven jullie aan mijn ouders door?

Wij bergen de verslagen over jou goed op in je dossier. Tot je zestiende mogen ook je ouders of verzorgers die informatie lezen en om een kopie vragen. Vanaf je zestiende mogen zij alleen die informatie lezen waarvoor jij toestemming geeft. Als anderen informatie over jou vragen sturen wij dat alleen toe als zij schriftelijk kunnen aantonen dat je toestemming hebt gegeven.

Ik moet tijdelijk in een huis van Parlan wonen. Lijkt het op een gevangenis?

Het is natuurlijk spannend als je ergens anders gaat wonen. Sommige jongeren denken dat het op een soort gevangenis lijkt. Maar de jongeren op onze leef- en behandelgroepen wonen vaak in gewone eengezinshuizen. We hebben twee afdelingen waar meerdere groepen bij elkaar wonen. Daar heb je wel een eigen kamer. Je gaat gewoon naar school en/of werk en in het weekend ga je naar huis of logeer je ergens anders. Bij sommige leef- en behandelgroepen zijn de regels in het begin strak. Maar hoe beter het gaat, hoe meer je zelf kunt kiezen hoe je je tijd indeelt.

Kan ik zelf bepalen welke hulp ik krijg?

Wij proberen die hulp te geven die het beste bij jou past. Als je niet de hulp krijgt, die je denkt te moeten krijgen praat er dan met ons over.

Ik ga naar Parlan, blijf ik naar school gaan?

Ja, maar niet als de afstand te groot is om te reizen. Dan zoeken we naar een andere school.

Stopt jeugdzorg bij 18?

Ja. Als je al hulp krijgt bij een organisatie voor jeugdzorg, dan kan verlengde Jeugdzorg worden aangevraagd. Bij Parlan starten we met 16 met de voorbereidingen. Je leert huishoudelijke taken, omgaan met geld, werk zoeken, e.d. Boekentips: Achttien is de deadline, Eur. 5,- te bestellen via www.lcfj.nl Help, ik word 18!!, Eur. 15,95, te bestellen via www.helpikword18.nl

Pleegouders

Wat zijn de rechten van ouders als hun kind in een pleeggezin woont?

Ouderschap is het exclusieve recht van ouders en is niet overdraagbaar. Ouders hebben recht op informatie over hun kind. Daarnaast worden ouders betrokken bij het opstellen van het trajectplan. Daarin zijn termijnen en doelen van de hulpverlening en de afspraken, bijvoorbeeld over een bezoekregeling, vastgelegd.

Wat is het verschil tussen vrijwillig en justitieel?

Als ouders zelf hulp zoeken en instemmen met de plaatsing van hun kind in een pleeggezin, is dat een vrijwillige plaatsing. Als de kinderrechter beslist dat een kind in een pleeggezin wordt geplaatst, dan noemen we dat een justitiële plaatsing.

Hoe verloopt de samenwerking tussen ouders en pleegouders?

Een goede communicatie en samenwerking zijn voor een pleegkind heel belangrijk. Ouders houden een belangrijke rol in het leven van hun kind. De pleegzorgwerker helpt bij het bespreken van de wederzijdse verwachtingen en het maken van afspraken.

Aanmelders

Is de activiteit Daghulp of Verblijf & Behandeling inclusief jeugdhulp?

Nee, onder het tarief van de activiteiten Verblijf & Behandeling regulier en Daghulp vallen alleen het verblijf in de voorziening.

Parlan vindt dat naast een van bovenstaande activiteiten een vorm van ambulante gezinsbegeleiding geboden moet worden. Wanneer Parlan gevraagd wordt hierin te voorzien, is hiervoor een aparte beschikking nodig. Bijvoorbeeld Ambulante Jeugdhulp, Therapeutische Gezinsbehandeling, Jeugdhulp & Arbeidstoeleiding.


 

Er is een crisis ontstaan in een gezinssituatie waarbij de veiligheid van het kind in gedrang is. Welke beschikking moet ik afgeven?

Vaak is de inzet van ambulante crisishulp voldoende. Een crisiswerker is binnen 24 uur ter plaatse en richt zich op een spoedig herstel van de veiligheid. We gebruiken de crisis als kans en als mogelijkheid om samen met het gezin direct aan de slag te gaan om blijvende verandering te bewerkstelligen. De werkers zijn specialisten in crisishulp met een vergroot oog voor veiligheid. Ook hebben zij ruimte om met het gezin snel en meerdere afspraken per week te realiseren.

Meestal is ambulante crisishulp voldoende maar soms is er een verblijfsplek nodig buiten het gezin. Het liefst zo kort en dichtbij mogelijk. Als het kan bij grootouders, de buurvrouw, een vriend of vriendinnetje. Lukt dat niet, dan kan een crisisbed in een pleeggezin of uitwijkhuis een oplossing zijn. Ook hier is hulp gericht op stabiliseren, wonen in een veilige omgeving, gezonde basisroutine en indien nodig overdracht naar vervolghulp. In deze situaties is er naast een beschikking crisishulp ook een beschikking  pleegzorg of uitwijkhuis noodig.
 

Is IO echt alleen voor voorkomen van uithuisplaatsing, of ook specifiek voor alleen opvoedvragen?

IO is intensiever dan de ‘gewone’ Jeugd en Opvoedhulp. We kunnen gedurende korte tijd heel intensief aanwezig zijn. Tot maximaal 30 uur per week, mede daarom zetten we 2 werkers per gezin in.

Het is een intensieve behandelvorm waarbij naast inzicht gevende gesprekken door de werkers, praktische ondersteuning wordt geboden. Dat is ook mogelijk buiten kantoortijden. 

Voorbeelden: werkers eten mee, laten met de driftige puberzoon de hond uit en helpen met het naar bed gaan ritueel. Als het opstaan voor problemen zorgt, kunnen we daarvoor ingezet worden.

Wanneer kun je Therapeutische Gezinsbegeleiding inzetten?

TGB kan ingezet worden om de patronen in het gezin boven water te krijgen. Vervolgens kunnen werkers van IO helpen om het anders te gaan doen. Het beste is om TGB en IO tegelijk te starten. Maar TGB heeft een wachtlijst. We kunnen daarom ook Diagnostiek inzetten om te beoordelen wat er precies speelt. Diagnostiek is relatief goedkoop.

Als vanuit Ambulante Spoedhulp de vraag komt om direct in te vliegen, dan kunnen we ASH en Diagnostiek ook tegelijk inzetten. Het is geen must maar zal in vooroverleg besproken worden door gedragsdeskundige en aanvrager.

Vanuit behandelcentrum De Vork hebben we geleerd dat werken met twee werkers in dit soort gezinnen prettig is omdat je daardoor op diverse tijden aanwezig kunt zijn en ook veel uur kunt maken. Maar ook raak je minder snel ingezogen in dit soort intensieve systemen.

Hoeveel kost een IO-traject, variërend van ongeveer 4 tot 30 uur per week?

Tijdens het vooroverleg met GD-er en aanvrager wordt een gemiddeld aantal uur afgesproken wat op de beschikking moet staan. Voor die uren gaan we in het gezin en we zullen in overleg met elkaar blijven of het past.

Informatie over de uitwijkhuizen bij Parlan

in een van onze Uitwijkhuizen wonen. Samen met de jongere en zijn/haar gezin bekijken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het perspectief en welke stappen daarvoor gezet dienen te worden.

 
Onze begeleiding kan ook gericht zijn op de voorbereiding naar een (zelfstandige) vervolgplek.
 

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk