Hoe u een klacht bij de commissie indient
home
      

Externe klachtencommissie cliënten

Als een gesprek over uw klacht met de betreffende medewerker, de leidinggevende of klachtenfunctionaris niet tot een oplossing leidt, kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie cliënten. Deze Klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die een uitspraak kan doen over uw klacht. Daarnaast kan zij aanbevelingen doen aan de Raad van Bestuur over te nemen maatregelen.

De Klachtencommissie cliënten bestaat uit 4 leden met een juridische of zorginhoudelijke achtergrond die niet in dienst zijn van Parlan.
De leden en de secretaris van de Klachtencommissie hebben een geheimhoudingsplicht.
 

Een klacht bij de Klachtencommissie cliënten indienen?
De Klachtencommissie neemt alleen schriftelijk ingediende klachten in behandeling. U kunt de brief richten aan:

Klachtencommissie cliënten
Antwoordnummer 815
1800 WB  Alkmaar

U kunt ook een mail sturen naar klachtencommissie@parlan.nl

Vermeld in uw klacht tenminste de volgende gegevens:

• uw naam, voorletters en geboortedatum
• uw adres, postcode en telefoonnummer
• de naam van degene(n) en/of afdeling(en) tegen wie de klacht gericht is
• de datum of periode waarin uw klacht ontstond
• een beschrijving van uw klacht
• plaats, datum en handtekening
 

Wat de Klachtencommissie cliënten met uw klacht doet
Binnen een week ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht.

Als uw klacht in behandeling wordt genomen, ontvangen de medewerker(s) tegen wie de klacht is gericht een kopie van uw klacht,
De Klachtencommissie verzoekt om een schriftelijke reactie. Deze reactie wordt aan u toegezonden.

Vervolgens nodigt de Klachtencommissie u en degene(n) tegen wie de klacht is gericht uit voor een mondelinge behandeling van de klacht. Tijdens dit overleg kunt u uw klacht toelichten en reageren op het verweer van degene(n) tegen wie uw klacht gericht is.
De wederpartij kan haar standpunt verduidelijken.
De Klachtencommissie stelt aan beide partijen vragen om tot een weloverwogen beslissing te komen.
De mondelinge behandeling duurt in het algemeen ruim 1 uur.
 

Hulp door anderen
U kunt zich laten bijstaan door een eigen vertrouwenspersoon. Dat mag iedereen zijn. U kunt eventueel kosteloos terecht bij  het onafhankelijk Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ is een zelfstandige stichting. De vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdhulp of van een pleegzorgorganisatie.
Het AKJ is te bereiken via 088 555 10 00 of info@akj.nl

 

Uitspraak
Na de hoorzitting beslist de Klachtencommissie over uw klacht. Er zijn 3 mogelijkheden, namelijk gegrondverklaring, gedeeltelijke gegrondverklaring of ongegrondverklaring van de klacht.
De Klachtencommissie doet eventueel in de uitspraak aanbevelingen aan de Raad van Bestuur van Parlan over te nemen maatregelen.
De uitspraak met daarbij de overwegingen wordt binnen 6 weken aan u en aan degene(n) tegen wie de klacht is gericht toegezonden.

De Raad van Bestuur ontvangt een afschrift van de uitspraak. Zij laat u in een aparte brief weten of de uitspraak van de Klachtencommissie wordt overgenomen en geeft ook een reactie op eventuele aanbevelingen van de klachtencommissie.

De behandeling van een klacht door de Klachtencommissie cliënten kan ongeveer 2  maanden in beslag nemen.


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk