>BOOST> zeer intensieve behandelgroep
home
      

>BOOST>
zeer intensieve behandelgroep

 

Tijdelijk eruit, voor duurzaam thuis

Voor alle kinderen en jongeren willen we dat ze thuis kunnen opgroeien. Toch zijn er situaties waarin een behandelopname buiten de woonplek nodig is. Een opname in een groep, waar – zo kort mogelijk – zeer intensieve behandeling kan worden geboden voor de jongere en zijn gezin, om succesvol en duurzaam thuis wonen weer mogelijk te maken.
 

Nieuw in Noord-Holland

Met >BOOST> biedt Parlan die mogelijkheid nu voor het eerst in Noord-Holland. >BOOST> is een tijdelijke opname in een zeer intensieve open behandelgroep, als onderdeel van een doorlopend ambulant traject. Vanuit >BOOST> gaan jongeren terug naar thuis, of geleiden we door naar langdurige woonvormen. Zo voorkomen we doorplaatsingen en hoeft een jongere niet meer onnodig op te groeien in behandelgroepen.
 

>BOOST> in het kort

  • Voor jongeren (12-23 jaar) met multi-complexe problematiek 

  • Open intensieve opname, binnen een lopend ambulant traject

  • Kortdurend, met vooraf vastgestelde einddatum

  • Inclusief diagnostiek, gezinsbehandeling, onderwijs en vrijetijdsactiviteiten

  • In Noord-Holland, dichtbij eigen sociale omgeving

  • Geen wachttijden, snelle plaatsing mogelijk

  • Passend binnen lopende zorgcontracten Parlan en gemeente

 

Dichtbij werkt beter

>BOOST> is ontwikkeld voor de regio. We nemen een jongere tijdelijk op, binnen reisafstand van ouders, familie, vrienden en bestaande zaken als vrijetijdsbesteding, school, werk en stage. Zo blijft de belangrijke binding met de eigen sociale omgeving intact en ook de bestaande ambulant begeleider blijft nadrukkelijk in beeld. Ouders of andere belangrijke betrokkenen laten het ‘gewone leven doorlopen’ door mee te doen aan activiteiten of regelmatig te blijven slapen op de groep. Dit heeft een positieve invloed op de jongere en zijn behandeling en verkort daardoor de opnameduur.
 
“>BOOST> is een voor Noord-Holland uniek aanbod; dichtbij, intensief en effectief.”
 

Onderdeel van een doorlopend traject

>BOOST> is een gepland onderdeel van een doorlopend ambulant traject. De focus blijft tijdens de opname daarom ook liggen op de ambulante hulp en inclusie in de samenleving. Diagnostiek, systeemanalyse, het opstellen van een behandelplan met heldere doelen en het vaststellen van het woonperspectief vinden voorafgaand aan opname al plaats. De ambulant behandelaar bewaakt de continuïteit van de zorg. Deze aanpak versterkt de samenwerking met en de motivatie van de jongere en leidt tot een kortere opnameduur. Zo werken we met een geplande opnamedatum én een geplande einddatum.
Binnen lopende zorgcontracten Parlan en gemeente
Deze nieuwe vorm van intensieve open jeugdzorg is door Parlan ontwikkeld in samenspraak met de gemeenten in Noord-Holland. De hulp valt binnen de bestaande afgesloten contracten.
 

Meer informatie en aanmelding

U kunt een cliënt aanmelden via de website www.aanmeldenbijparlan.nl. Wilt u eerst advies of heeft u een vraag? Bel 088 124 00 02 (op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur) of mail toegang@parlan.nl
 
 

Team gericht op multi-problematiek

De jongeren waar het om gaat hebben multi-complexe problematiek; variërend van gedragsproblemen, een licht verstandelijke beperking, psychiatrische problemen en/of
verslavingsproblemen. Ook spelen er vrijwel altijd problemen in het gezin. Binnen >BOOST> werken we met gespecialiseerde ketenpartners (GGZ NHN divisie Triversum, Brijder en anderen) én de ambulant hulpverlener in een hecht behandelteam rondom iedere jongere. We bieden gelijktijdige behandeling op vier gebieden: wonen, onderwijs/werk, vrije tijd en gezin/netwerk. Bovendien kent iedere groep een specialisatie, zodat het behandelklimaat nog specifieker aansluit bij de problematiek van de jongeren.
 

Aanvullende informatie voor verwijzers

 

Bij uitzondering diagnostiek en planvorming aan begin van de opname

Wanneer diagnostiek onverhoopt niet vormgegeven kan worden voorafgaand aan opname – bijvoorbeeld door vermijding van de jongere – dan vindt dit geïntegreerd plaats aan het begin van de opname. Een team van benodigde experts uit de GGZ, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, verslavingszorg en jeugd & opvoedhulp in combinatie met de al eerder betrokken behandelaren zal dit in zeer korte tijd vormgeven.
 

Ook voor 18 - 23 jaar

>BOOST> is ook beschikbaar voor jongeren tussen de 18 tot 23 jaar. Sommigen van hen hebben een behandelvoorziening in deze leeftijdscategorie extra hard nodig, omdat er in deze periode van hun leven veel ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden. Ze ronden hun onderwijs af, al dan niet met diploma, ze moeten financieel onafhankelijk worden, ze willen op zichzelf leren wonen, moeten een baan vinden en volhouden, en veel meer. De druk die dit met zich meebrengt en de faalervaringen die zij soms opdoen, kunnen hen zo ontregelen dat een kortdurende opname nodig is.
Afstand maakt behandeling en inclusie moeilijker
Voor intensieve behandeling in een groep zijn er tot nu toe voor jongeren uit Noord-Holland alleen mogelijkheden ver buiten de provincie. Dit maakt de noodzakelijke binding met het gezin van herkomst extra moeilijk. Bij een reisafstand van enkele uren kunnen ouders geen deel uitmaken van het dagelijks leven van hun kind en kunnen ze in de praktijk ook niet deelnemen aan intensieve gezinsbehandelingen. De afstand tussen ouders en kind is hierdoor zowel mentaal als fysiek groot, waardoor terugplaatsing in het gezin steeds verder buiten het bereik komt te liggen. Ook de vertrouwde ambulant begeleider komt vaak op (te) grote afstand te staan.
 

Bovenregionaal masterplan

Het vormgeven van intramurale zorg voor jongeren met multi-complexe problematiek is een bovenregionaal vraagstuk, waarvoor gemeenten en aanbieders in Noord-Holland gezamenlijk een ‘masterplan’ willen uitwerken voor de komende jaren. Zo kan vanuit een gezamenlijke visie en gedeelde verantwoordelijkheid gestuurd worden op de gewenste ontwikkeling en capaciteit. >BOOST> is een vernieuwend aanbod gericht op het overbruggen van de tussenliggende periode. 
 

Methodieken binnen >BOOST>

Binnen >BOOST> behandelen we kwetsbare jongeren met uiteenlopende hulpvragen. De oorzaken van de problemen zijn divers (heterogeen), waardoor er niet gesproken kan worden over een samenhangende doelgroep. De overeenkomst tussen de jongeren is dat er bijna altijd sprake is van multi-complexe hulpvragen. Vaak is niet een van de problematieken bovenliggend, maar speelt en combinatie van meerdere kernproblemen. Tegelijkertijd ontbreekt een aantal beschermende factoren, zoals gehechtheid en een veilige omgeving. Binnen >BOOST> werken we daarom met verschillende methodieken, die per jongere op maat orden ingezet.
 

Traumasensitief werken

Onze pedagogisch medewerkers zijn opgeleid in het effectief zorgen voor getraumatiseerde kinderen. Ze hebben kennis en vaardigheden opgedaan in hoe opvoeden met kennis over trauma kan bijdragen aan de veiligheid en het welzijn van kinderen.
 

Systeemgerichte benadering

Binnen >BOOST> is de behandeling gericht op het versterken dan wel goed onderhouden van de band tussen ouders en kind en op het versterken van de mogelijkheden die de ouders hebben om hun kind, aansluitend bij de behoeftes van het kind, te verzorgen, op te voeden en/of te begeleiden. Wanneer ouders niet of weinig beschikbaar zijn, wordt een beroep gedaan op anderen uit het sociale netwerk van de jongere om zo de band met voor hem belangrijke personen te behouden.


Schema- en Hechtingsgericht Werken

Deze methodiek grijpt in op de onveilige hechting en de negatieve ideeën die de jongeren over zichzelf en anderen hebben ontwikkeld. Ingrijpen op dit niveau leidt tot karakterologische veranderingen, en veranderingen in het zelfbeeld, waardoor terugval na opname vermindert.
 

Geweldloos Verzet

Geweldloos Verzet vermindert agressie en ander onacceptabel gedrag van jeugdigen en maakt teams tijdens confrontatie krachtiger en zelfverzekerder. Bovendien vergroot het de samenwerking binnen het team, met ouders en met de jongere.
 

Herstel Gericht Werken

Deze methodiek helpt jongeren met ernstige psychische problemen zichzelf te helpen. Herstel betekent hier weer zelf de regie over het leven voeren. Centraal in iedere behandeling staan de doelen die de jongere zelf wil bereiken. Voor het behandelen van symptomen is het van belang de klachten te inventariseren. Het is minstens even belangrijk de krachten, talenten, ambities en hulpbronnen te inventariseren. Dit helpt de jongere zijn eigen krachten in te zetten met het werken aan zijn eigen doelen en zo richting te geven aan het individuele herstelproces. De jongere is daarbij zelf de motor van zijn herstelproces. >BOOST> faciliteert dat proces.
 

JIM-methodiek

Een JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) kan een oom, tante of buurman zijn, in wie de jongere vertrouwen heeft en die de ouders als ondersteunend ervaren. De JIM is een steunfiguur voor de jongere en een adviseur voor ouders en professionals tijdens de gehele behandeling.
 

Gedragstherapeutische interventies

Technieken vanuit de cognitieve gedragstherapie: Dit zijn technieken die op een opbouwende manier gedrag wijzigen. Tevens zijn het technieken die de niet-helpende gedachten van de jongeren wijzigen, zodat het gedrag dat volgt op deze gedachten, ook wijzigt.
 

Structuurverlenende methodiek

Binnen een gestructureerde dagroutine, waar onderwijs deel van uitmaakt, wordt de jongere autonomie geboden. De structuurverlening maakt de leefwereld van de jongere meer inzichtelijk, overzichtelijk en creëert een veilige situatie voor de jongeren. Daardoor verdwijnt de chaos uit hun dagelijkse leven, en ontstaat er ruimte voor de jongeren om vaardigheden aan te leren.
 

Systeembehandeling

Een van de systembehandelmethodieken waar we binnen >BOOST> mee werken is de nieuwe Attachment-Based Family Therapy (ABFT). Deze therapievorm is zeer effectief gebleken bij jongeren met hechtingsproblematiek. ABFT grijpt in op de hechting tussen de jongere en ouders, door hen te leren hoe ze vertrouwensbreuken kunnen herstellen. Dit leidt tot meer begrip en waardering vanuit ouders, en meer vertrouwen van de jongere in de ouders.
 
Tenslotte geven we binnen >BOOST> ook aanvullende behandeling door specialisten met kennis van jeugdpsychiatrie, licht verstandelijke beperking, verslaving en jeugd&opvoedhulp. N.B. Deze specialistische behandelvormen zijn niet standaard in de prijs van >BOOST> inbegrepen.

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk