Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)
home
      

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling

De gezinsbehandeling vindt plaats bij u thuis. Ambulant betekent in dit geval ‘bij u thuis’. Het is intensief omdat deze hulp best veel van uw gezin vraagt: niet alleen tijd maar jullie gaan aan de slag met een verandering binnen jullie gezin.
 

Basisuitgangspunten

  • Iedereen is in staat nieuw gedrag aan te leren.
  • Verandering in gezinnen is altijd mogelijk.
  • Problemen van kinderen staan nooit op zichzelf. Hun gedrag heeft een relatie met de context waarin ze opgroeien.
Deze gezinsbehandeling is vooral gericht op de toekomst. IAG duurt zo lang als nodig. Meestal een half jaar tot een jaar. In de beginperiode komt de gezinswerker vaak, ongeveer één tot twee keer in de week.
 

Doel van de hulp

  • De gedragsproblemen van het kind/de kinderen zijn verminderd.
  • De ouders/opvoeders ervaren minder opvoedingsbelasting en hun opvoedingsvaardigheden zijn vergroot.
  • Het gezin heeft een sociaal netwerk en maakt daar gebruik van.
U stelt met behulp van de gezinswerker doelen voor uw gezin op. Deze doelen verwerken wij in een plan. Na een aantal weken bespreekt u samen met de gezinswerker, en eventueel de verwijzer, hoe de situatie dan is. Van het gesprek maakt de gezinswerker een verslag. Het verslag komt bij het plan. Zo houden we de vorderingen bij en kunnen we het plan bijstellen als dat nodig is.
 

Voor wie 

In de praktijk is de jeugdige meestal tussen de 6 en 14 jaar oud maar officieel is IAG bedoeld voor gezinnen waarbij bij de start van de hulp minimaal één kind tussen de 0 en 18 jaar is.
 
IAG richt zich met name op het gedrag van de kinderen en de invloed die hun ouders/verzorgers daarop kunnen hebben.
Gezinnen met deze hulp hebben vaak meerdere problemen tegelijk, die elkaar soms in stand houden. Zo kunnen financiële problemen voor stress zorgen en dat kan invloed hebben op de sfeer in huis. Bij een negatieve sfeer kunnen kinderen moeilijk gedrag laten zien waardoor de stress bij ouders/verzorgers toeneemt.
 
De gezinswerker ondersteunt dus bij de opvoeding of het (gedrags)probleem van het kind en daarnaast ook bij één of meer problemen op andere gebieden zoals eigen netwerk van het gezin, financiën, opleiding, werk, relatie, huisvesting, verslaving, enz. Als het nodig is, verwijst de gezinswerker door en werkt samen met andere organisaties.
 

Veiligheid en privacy

De gezinswerker let op de veiligheid van kinderen. Als er signalen zijn voor een onveilige situatie, dan bespreekt de gezinswerker dit eerst met uw gezin. Als de gezinswerker zich daarna nog steeds zorgen maakt, dan bespreekt de werker dit ook met anderen. Soms wordt er (van tevoren) door een aanmelder zoals de Jeugd- en Gezinsbescherming gevraagd om een veiligheidsplan te maken. Dit wordt dan samen met uw gezin opgesteld.
 

Aanmelding

Aanmelding vindt plaats via gemeentelijke wijk-/gebiedsteams, huisarts of kinderarts.

 

Naast IAG wordt bij Parlan ook ambulante ondersteuning op maat geboden waarbij elementen uit de IAG methodiek worden gebruikt. In die gevallen kan de ambulante ondersteuning afwijken van wat in de folder wordt beschreven. Bijvoorbeeld ten aanzien van de doelen, intensiteit of duur van het traject.

 

Folder overzicht

De beschikbare folders.

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk