Actieonderzoek naar samenwerking professionals en informeel netwerk
home
      

Crisishulp werkt actief samen met het netwerk van gezinnen 

Duurzame verbetering van de veiligheid bij gezinnen in crisis: dat is waar we naar streven. Daarom onderzoeken medewerkers van het Ambulante Spoedhulp team (ASH) van Parlan Jeugdhulp hoe zij beter kunnen samenwerken met het informele netwerk rondom het gezin (vrienden, buren, familie, etc). We doen dit actieonderzoek onder de vlag van de Regionale Werkplaats Jeugd Noord-Holland, samen met Kenter Jeugdhulp, Hogeschool Inholland, Stichting JIM, CJG Alkmaar en een ervaringsdeskundige jongere.  
 

Wat hebben we nu al geleerd? 

Begin 2021 volgden de betrokken ASH-werkers een verdiepende workshop over het samenwerken met informele hulpbronnen. Daarbij is stil gestaan bij de JIM-aanpak en Family Finding. In de periode daarna zijn vragenlijsten en interviews afgenomen bij ASH-werkers, gezinnen, mensen uit hun netwerk en bij verwijzers. De eerste resultaten laten zien dat: 
alle gezinnen belangrijke mensen om zich heen hebben (vaak familie); 
bijna alle werkers het netwerk betrekken, bijvoorbeeld bij gesprekken of het veiligheidsplan; 
betrekken van netwerk volgens professionals veel informatie en inzicht oplevert èn een gezamenlijke aanpak; 
ondersteuning van het netwerk bij 77% van de gezinnen kan leiden tot duurzame toename in veiligheid, ook na het vertrek van ASH; 
het netwerk bij 92% van de gezinnen ondersteunend is aan het gezin en bij 69% van de gezinnen ondersteunend is aan de hulp van de professional; 
maar ook dat de neiging om te gaan handelen en zèlf – als professional – dingen te gaan overnemen groot is. 
 
Naar aanleiding van de resultaten worden ASH-werkers gestimuleerd om in de praktijk bezig te gaan met vragen als: Wat is het effect op het gezin als ik het nu overneem? Welke positie durf ik het netwerk te geven? Wat denkt het netwerk dat dit gezin kan helpen?
 
 

Actieonderzoek  

Samen een complex vraagstuk uit de praktijk onderzoeken en proberen te begrijpen en van daaruit verandering realiseren. Dat is waar het bij actieonderzoek om gaat. We betrekken ASH-werkers, gezinnen, mensen uit hun netwerk en verwijzers. Alle opgedane kennis wordt opgenomen in een ‘Handreiking voor professionals’, in inspiratieboekjes voor gezinnen, netwerk en verwijzers, in het onderwijsprogramma voor studenten en mogelijk in een (online) regionale campagne.  
 

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk